Publications

Fine-grained Video Categorization with Redundancy Reduction Attention

Chen Zhu, Xiao Tan, Feng Zhou, Xiao Liu, Kaiyu Yue, Errui Ding, and Yi Ma
ECCV 2018. [pdf] [dataset]

Compressing Neural Networks using the Variational Information Bottleneck

Bin Dai, Chen Zhu, Baining Guo, and David Wipf
ICML 2018. [pdf] [supp] [code]

Learning Visual Knowledge Memory Networks for Visual Question Answering

Zhou Su, Chen Zhu, Yingpeng Dong, Dongqi Cai, Yurong Chen, and Jianguo Li
CVPR 2018. [pdf]

Structured Attentions for Visual Question Answering

Chen Zhu, Yanpeng Zhao, Shuaiyi Huang, Kewei Tu, and Yi Ma
ICCV 2017. [pdf] [code]

Robust Plane-based Calibration of Multiple Non-Overlapping Cameras

Chen Zhu, Zihan Zhou, Zirang Xing, Yanbing Dong, Yi Ma, and Jingyi Yu
ICCV 2017. [pdf]