Sedat Akyurek

placeholder image for Sedat Akyurek
Graduation Year:
1994
Dissertation:
Adaptive disk management
Advisor(s):
Salem