Current Students

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL
Last First Program Location Phone E-mail Web
empty photo icon for Hanuma Teja Maddali Maddali   Hanuma Teja PhD Candidate hmaddali [at] cs.umd.edu (email)
empty photo icon for Vinoj Yasanga Jayasundara Magalle Hewa Magalle Hewa   Vinoj Yasanga Jayasundara PhD Candidate vinoj [at] umd.edu (email)
empty photo icon for Mehnaz Tabassum Mahin Mahin   Mehnaz Tabassum PhD Candidate mmahin [at] cs.umd.edu (email)
Photo of Shishira R Maiya Maiya   Shishira R Master's Candidate shishira [at] cs.umd.edu (email)
empty photo icon for Puneet Mathur Mathur   Puneet Master's Candidate puneetm [at] cs.umd.edu (email)
empty photo icon for Jamie Matthews Matthews   Jamie Master's Student jamiem [at] cs.umd.edu (email)
empty photo icon for Angelos Mavrogiannis Mavrogiannis   Angelos PhD Candidate angelosm [at] umd.edu (email)
Photo of Christopher Maxey Maxey   Christopher PhD Student IRB 3108 cmaxey [at] cs.umd.edu (email)
Photo of Michael Maynord Maynord   Michael PhD Student IRB 4112 maynord [at] umd.edu (email)
empty photo icon for Marguerite McDaniel McDaniel   Marguerite Master's Student mcdaniel [at] cs.umd.edu (email)
empty photo icon for Dhruv Mehta Mehta   Dhruv Master's Candidate dhruvnm [at] umd.edu (email)
empty photo icon for Erika Melder Melder   Erika Master's Candidate evmelder [at] umd.edu (email)
Photo of Alex Memory Memory   Alex PhD Candidate IRB 2116 amemory [at] cs.umd.edu (email)
empty photo icon for Alexander Mendelsohn Mendelsohn   Alexander PhD Candidate amendel2 [at] cs.umd.edu (email)
Photo of Xiaoxu Meng Meng   Xiaoxu PhD Candidate IRB 3104 xmeng525 [at] cs.umd.edu (email)
empty photo icon for Hsien-Yu Meng Meng   Hsien-Yu PhD Candidate mengxy19 [at] cs.umd.edu (email)
Photo of Moustafa Meshry Meshry   Moustafa PhD Student IRB 4116 mmeshry [at] cs.umd.edu (email)
empty photo icon for Benjie Miao Miao   Benjie PhD Candidate bjmiao [at] umd.edu (email)
empty photo icon for David Miller Miller   David Master's Candidate dym [at] umd.edu (email)
Photo of Shlok Mishra Mishra   Shlok PhD Candidate IRB 4112 shlokm [at] cs.umd.edu (email)
Photo of Anton Mitrokhin Mitrokhin   Anton PhD Student IRB 4112 amitrokh [at] umd.edu (email)
Photo of Trisha Mittal Mittal   Trisha PhD Candidate IRB 5116 trisha [at] umd.edu (email) homepage
empty photo icon for Anjali Mittu Mittu   Anjali Master's Candidate amittu [at] cs.umd.edu (email)
empty photo icon for Mazda Moayeri Moayeri   Mazda PhD Candidate mmoayeri [at] umd.edu (email)
empty photo icon for Phoebe Moh Moh   Phoebe PhD Candidate pmoh [at] umd.edu (email)
Photo of Geoffrey Moores Moores   Geoffrey Master's Student gmoores [at] cs.umd.edu (email)
empty photo icon for Cameron Moy Moy   Cameron Master's Student camoy [at] cs.umd.edu (email)
empty photo icon for Soumik Mukhopadhyay Mukhopadhyay   Soumik PhD Candidate smukhopa [at] umd.edu (email)
Photo of Harihara Subrahmaniam Muralidharan Muralidharan   Harihara Subrahmaniam PhD Student IRB 3112 hsmurali [at] cs.umd.edu (email)